Zoek

MR

Naast de directeur van de school is er het schoolbestuur, de VCOG. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijke voor het beleid dat gevoerd wordt en de beslissingen die worden genomen. Alle christelijke basisscholen in de stad Groningen vallen onder de VCOG.

Daarnaast heeft iedere basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders zijn vertegenwoordigd.

De directie moet veel besluiten nemen om de school draaiende te houden en daarbij komen altijd belangen van anderen, leerlingen – personeel – ouders, aan de orde. Om de belangen van al die partijen in de gaten te houden moet de directie een aantal zaken verplicht bespreken met of voorleggen aan de MR. Formeel gezien heeft de MR advies- en instemmingsrecht bij belangrijke beleidswijzigingen die binnen de school plaats gaan vinden.  

In de praktijk is de MR ook een klankbord voor de directie: het is de manier waarop bij de directie aan de orde komt wat er onder de ouders en het personeel speelt.

De MR van ’t Kompas bestaat uit de volgende ouders: Marjolijn Elzinga, Richard Meijer en Stephan Klootsema, en de volgende leerkrachten: Carin Balkema, Eva Ruiter en Ineke Copinga.

 

Postadres

Marieke Hoogma

info@tkompas.nl

Afwezig op woensdag