Ouders en school

Betrokkenheid

Wij vinden het belangrijk u te informeren over allerlei gebeurtenissen op school, over algmene schoolzaken en vanzelfsprekend over het wel en wee van uw kind. Dat doen we door onder andere:

- welkomgesprekken waarin u vertelt over uw kind aan de leerkracht

- de 10-minutengesprekken waarbij u met de leerkracht bespreekt hoe het gaat met uw kind

- de schoolgids

- de tweewekelijkse nieuwsbrief

- de informatieavond

- de jaarlijkse ouderavond

- (op verzoek) huisbezoeken

Uiteraard kan het initiatief tot een gesprek ook van de ouders uitgaan.
Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van de kinderen.
Op vrijdagmorgen zijn de ouders van harte welkom in de koffiekamer voor een kopje koffie. Hier kunnen ze op een ontspannen manier met elkaar en met de school in contact komen, ervaringen uitwisselen, ideeën opdoen, met suggesties komen, enz.
 
Oudercommissie

De oudercommissie van 't Kompas (kortweg OC genoemd) bestaat uit drie ouders; een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. De OC stuurt verschillende werkgroepen aan waar ouders en leerkrachten samen in functioneren. De werkgroepen in het schooljaar 2014-2015 zijn:

Werkgroep Sport

Werkgroep Vieringen

Werkgroep Sint

Werkgroep Ouderbetrokkenheid

Werkgroep Cultuur

 

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) van 't Kompas bestaat uit zes leden: drie ouders en drie leerkrachten. Zij vergaderen eenmaal per twee maanden. Tot de werkzaamheden van de MR behoren:

* Controleren van het bevoegd gezag t.a.v. beleidsvorming en uitvoering op het terrein van onderwijs en personeel

* De belangen behartigen van ouders en personeel

* Het gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen op het terrein van beleidsvorming.

Wanneer u advies, vragen, opmerkingen of verbeterpunten hebt, kunt u zich wenden tot de leden van de MR. Voor besluiten die direct de school aangaan is de instemming van de MR nodig. 

Naast de MR bestaat er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCOG) vertegenwoordigd. De GMR heeft taken en bevoegdheden waar het bovenschoolse aangelegenheden betreft.