Onderwijs

 Onder het kopje Documenten kunt u de schoolgids 2014-2015 van 't Kompas vinden.

Identiteit

’t Kompas is een open, protestants-christelijke basisschool.  De christelijke identiteit zal vooral tot uiting komen in onze omgang met elkaar waarbij voor ons voorop staat: je mag er zijn!

Aan onze christelijke identiteit geven we in de groepen op verschillende manieren invulling. Zo gebruiken we de methode Trefwoord waarin Bijbelverhalen en spiegelverhalen elkaar afwisselen binnen een thema. Ook leren we de kinderen liedjes aan die passen bij dat thema. We vieren de christelijke feesten zoals Kerst en Pasen met de kinderen en betrekken u, als ouder(s), daar waar mogelijk ook bij.

Binnen de school werken wij aan een sfeer van veiligheid en rust, waarin de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Wij vinden dat er in die sfeer voor discriminatie en pesten geen plaats is. Het aanleren van normen en waarden doen wij samen met u als ouders, waarbij de Bijbel ons uitgangspunt is.

Visie

Op ’t Kompas willen we dat kinderen elke dag met plezier naar school komen en zich kunnen ontwikkelen in een veilige, plezierige en uitdagende omgeving. Die ontwikkeling bestaat uit het opdoen van kennis maar ook het leren omgaan met zichzelf in relatie tot de ander.

Kinderen ontwikkelen zich het best wanneer ze zich betrokken voelen, betrokken bij de leerstof en bij de school als gemeenschap. Die betrokkenheid willen we stimuleren door gebruik te maken van de natuurlijke ontwikkelingsdrang van kinderen, hierop in te spelen en dit verder uit te breiden, ook wel de zone van de naaste ontwikkeling genoemd.

Op CBS ’t Kompas creëren we een veilige en rustige basis door voorspelbaarheid en structuur te bieden. Vanuit deze basis willen we kinderen stimuleren om zich vol zelfvertrouwen en nieuwsgierigheid optimaal te ontwikkelen. Door een uitdagende leeromgeving te bieden waarin samenwerking, competentie en deskundigheid een grote rol spelen willen we de kinderen motiveren de volgende stap in de ontwikkeling te nemen.

In het ontwikkelingsgericht onderwijs wordt de nadruk gelegd op het verwerven van cognitieve instrumenten en werkwijzen: getalbegrip, lezen, begrijpen van schriftelijke taal, beschouwen en analyseren van taalvormen en het onderwijs moet op de ontwikkeling vooruit lopen: zich richten op de zone van de naaste ontwikkeling. Van belang is het eigen initiatief van het kind in de ontwikkeling en in het leren via het handelen. Het proces van het zich eigen maken van de cognitieve instrumenten uit de omringende cultuur verloopt in belangrijke mate via de dialoog tussen volwassene(n) en het kind.

Doel

Ons doel is voor alle kinderen gelijk, namelijk het realiseren van de kerndoelen. Kerndoelen geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten kennen en kunnen. De kerndoelen zijn te vinden op de website van de Stichting Leerplanontwikkeling Nederland (SLO): www.slo.nl.

Elk kind is uniek en daarom houden we rekening met verschillen in niveau, tempo en leerstijlen.

Dit doen we door een rijke leeromgeving aan te bieden waar kinderen de mogelijkheid krijgen zelf oplossingsstrategieën te ontdekken. Ook worden er verschillende instructies en verwerkingsvormen aangeboden binnen gegeven kaders. Naast de cognitieve ontwikkeling stimuleren we ook de creatieve ontwikkeling door bijvoorbeeld ateliers aan te bieden.

Cognitieve ontwikkeling

De psychische ontwikkeling bevat drie onderdelen; de cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. Binnen ontwikkelend onderwijs staat de cognitieve ontwikkeling centraal met de volgende onderdelen:

* Ontwikkeling van het denken en oplossen van problemen       

* Ontwikkeling van het waarnemen

* Ontwikkeling van het voorstellen

* Ontwikkeling van het geheugen

* Ontwikkeling van de aandacht

Het verloop van de cognitieve ontwikkeling gaat van direct reageren naar gebruik van hulpmiddelen: van materieel via woorden en voorstellingen, begrippen of regels naar interiorisatie en dan ontstaat er verinnelijking. Dit zien we terug in de klas. Kinderen in de groepen 1 en 2 leren via spel.

Dit doen ze bijvoorbeeld eerst manipulerend; ze verplaatsen spullen, stoppen blokjes ergens in. Ze ontdekken het materiaal. Vervolgens krijgt het spel meer rolgebonden handelingen en uiteindelijk kunnen kinderen thematische rollenspellen spelen. Hierin heeft de leerkracht te taak te zien in welke fase de leerling zit en hen op weg te helpen via spel naar een volgende fase.

In de groepen 3 en 4 zie je thematische rollenspelen en kunnen kinderen via woorden en begrippen verhalen uitspelen. Dit kun je bijvoorbeeld zien bij de verteltafel. Een verhaal wordt naverteld met behulp van kleinere materialen. In de bovenbouw wordt ontwikkelend onderwijs verweven in de wereldoriëntatie. De zaakvakken worden thematisch aangeboden en voor zover mogelijk aan elkaar verbonden wanneer het onderwerp dit toelaat. De ontdekkingsdrang, de zelfstandigheid en samenwerking worden door en tijdens het werken in thema’s gestimuleerd door middel van coöperatieve werkvormen en het onderzoekend leren.

We bieden en werken aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving door de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid, het competentiegevoel en het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen te bevorderen. Dit doen wij door individuele en samenwerkingsopdrachten te geven. Dit bieden we in stapjes aan met onder andere het Directe Instructie Model waardoor leerkrachten effectieve instructie kunnen geven en leerlingen leren verantwoordelijkheid en zelfstandigheid op zich te nemen. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat elk kind een andere manier van leren kan hebben.

Sociale en persoonlijke ontwikkeling

We willen de kinderen ook voorbereiden op een samenleving waarin het belangrijk is om open, kritisch, zelfstandig en verantwoordelijk te leven. Daarbij staat respect voor elkaar voorop.

Levensbeschouwelijke ontwikkeling

We leren kinderen respect op te brengen en open te staan voor normen en waarden van anderen, godsdiensten en culturen. Er zijn voor de ander en mensen in hun waarde laten is daarbij voor ons een belangrijke christelijke waarde. Wij vinden  samen ‘vieren’ daarbij essentieel. Wij heten mensen met een andere levensbeschouwelijke achtergrond van harte welkom en vormen zo samen een maatschappij in het klein.

Wij willen dat ‘t Kompas een veilige, rustige  en uitdagende plek is waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarbij sluiten wij aan bij de normen en waarden die ons vanuit de Bijbel aangereikt worden.